චාමර සිල්වා ඇතුලූ ක්‍රීඩකයන්ට පැනවුණු ක්‍රිකට් තහනම අත්හිටුවයි

පානදුර ක්‍රීඩා සමාජය සහ කළුතර කායවර්ධන කවය අතර ක්‍රිකට් තරගයක අක්‍රමිකතාවක් සිදුවූ බව පවසමින් චාමර සිල්වා ඇතුලූ ක්‍රීඩකයන්ට එරෙහිව පැනවුණු

Read more